Eiropas lietu speciālists

Eiropas lietu speciālists

ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Eiropas lietu speciālists

Eiropas lietu speciālists
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Eiropas lietu speciālists

Eiropas lietu speciālista virsnozīmīte nosaka kompetenci un spēju aktīvi piedalīties Eiropiešu demokrātiskajā procesā, izplatīt Eiropas Savienības vērtības un izmantot ES pilsoņu tiesības un pienākumus ES līmenī. Nosaka izpratni par ES stratēģijām un spējām atbalstīt tās to ieviešanā

 

Jaunatnes politikas konsultants

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Jaunatnes politikas konsultants

Jaunatnes politikas konsultants
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Jaunatnes politikas konsultants
Jaunatnes politikas konsultants demonstrē skaidru izpratni par to, kā tiek veidota un ieviesta jaunatnes politika, izmantojot līdzdalības instrumentus , lai ietekmētu politikas veidošanas procesu 
Mācību mērķi


·       

Pārzin ES un nacionālās jaunatnes stratēgijas un politiku


·       

Pārzin un saprot jaunatnes lietu konceptus un darbu ES ietvaros


·       

Pārzin dažādu iesaistīto pušu lomas starpsektoru sadarrbībā jaunatnes jomā

 

 


·       

Spēj attīstīt un īstenot jaunatnes politiku


·       

Spēj pielāgot stratēģijas noteiktam kontekstam


·       

Spēj iesaistīt dažādus sadarbības partnerus un jauniešus politikas veidošanas procesā


·       

Spēj izmantot riska vadības iemaņas


·       

Spēj taktiski izmantot monitorēšanas un izvērtēšanas iemaņas

 

 
 • Uztver jaunatnes darbu un līdzdalību kā arī iekļaušanu kā neatņemamu daļu sociālās jomas politikām
 • Izrāda līdzdalības attieksmi
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze

ES fondu eksperts

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 27, 2018

ES fondu eksperts

ES fondu eksperts
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
ES fondu eksperts
ES fondu eksperts demonstrē zināšanas par dažādiem ES fondiem un programmām, kas ie pieejami jaunatnes sekotram kā arī viņam piemīt prasmes, kas nepieciešamas, lai izveidotu projekta pieteikumu 
Mācību mērķi


·       

Pārzin ES programmas, kas sniedz tiešu un netiešu atbalstu jaunatnes darbam


·       

Pārzin ES finansēšanas instrumentus kultūras, izglītības un jaunatnes jomās

 


·       

Spēj uzrakstīt un izveidot projektu jaunatnes jomā, ņemot vērā izmaksu atbilstību visu nepieciešamo izmaksu ietvaros 


·       

Spēj identificēt atbilstošākos finanšu isntrumentus un avotus


·       

Spēj sagatavot nepieciešamo finansējumu, kas nepieciešams, lai iegūtu finansiālo atbalstu


·       

Spēj salāgot projekta pieteikumu saskaņa ar ES stratēģiskajiem dokumentiem jaunatnes politikas jomā

 

 


·       

Irāda izpratni un pozitīvismu attiecībā uz detaļu nozīmi projektu pieteikumos


·       

Izrāda stratēģisku redzējumu

 

 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze

ES vēstnieks

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 27, 2018

ES vēstnieks

ES vēstnieks
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
ES vēstnieks
ES vēstnieks demonstrē izpratni par ES pamatvērtībām un stratēģijām un spēj popularizēt to mērķus un uzdevumus 
Mācību mērķi
 • Izprot ES pamatvērtības (respekts pret cilvēka cieņu un cilvēka tiesībām, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību un likuma varu)
 • Pārzin esošās un aktuālās ES stratēgijas un aktuālos procesus jaunatnes jomā (Eiropa 20202, ES jaunatnes stratēģija u.c.)
 


·       

Spēj vadīt kompleksas diskusijas par ES vērtībām un mērkiem


·       

Spēj efektīvi nodot iegūto informāciju


·       

Spēj sniegt informāciju par ES jautājumiem plašakai auditorijai

 

 


·       

Izrāda iniciatīvu, uzņemas atbildību un izaicinājumus


·       

Izrāda vēlmi vadīt, uzņemties atbildību un sniedz savu viedokli un norādijumus

 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze

Aktīvs ES pilsonis

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Aktīvs ES pilsonis

Aktīvs ES pilsonis
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Aktīvs ES pilsonis
Aktīvs ES pilsonis demonstrē izpratni par galvenajām ES institūcijām spēju piedalīties demokrātiskos procesos un uzlabot pilsonisko līdzdalību ES līmenī 
Mācību mērķi
 • Pārzin galveno ES institūciju darbu un atbildības
 • Pārzin demokrātijas modeļus
 • Izprt savas valsts konstitūciju (Latvijas Republikas Satversmi) un valdības un parlamenta atbilsību
 • Pārzin demokrātiskas līdzdalības un iedzīvotāju līdzdalības veicināšanas instrumentus

 

 
 • Spēj identificēt risnāmās problēmas
 • Spēj piedalīties demokrātiskos procesos vietējā, nacionālā, ES un starptautiskā mērogā
 • Spēj veidot un atbalstīt vietējās kopienas darnu un līdzdalību vietējā mērogā
 • Spējizmantot demokrātiskas līdzdalības un iedzīvotāju līdzdalību veicinošus instrumentus

 

 
 • Izrāda izpratni par piederību noteiktai kopienai, valstij, un savu piederību globālajai pasaulei
 • Izrāda pilsonisko apņemšanos un spēju iestāties par ES vērtībām
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze