Displaying 1 - 20 of 50
Badge

Komunikācijas eksperts

Komunikācijas eksperts apliecina spēju brīvi un skaidri komunicēt dzimtajā valodā dažādos sociālajos un kultūras kontekstos

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Teksta profesionālis

Teksta profesionālis spēj skaidrot un viedot tekstus savā dzimtajā valodā un risināt adminsitratīvus uzdevumus un procedūras, kas saistītas ar projekta plānošanas un īstenošanas jomu.

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Nevardarbīgs komunikators

Nevardarbīgs komunikators demonstrē spēju izmantot efektīvas komunikācijas tehnikas, kas veicina sadarbību, pašanalīzi un jaunu iemanu apgūšanu strādājot individuāli un grupās

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Konfliktu vadītājs

Konfliktu vadītājs darbā ar grupām un atseviškiem cilvēkiem individuāli demonstrē spēju transformēt iespējamo konfliktu konstruktīvā diskusijā un vadīt to līdz miermīlīga risinājuma rašanai, kā arī novērst atriebības iespējamību pēc konflikta.

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Aktīvs klausītājs

Aktīvs klausītājs demonstrē spēju izmantot aktīvās klausīšanāš spējas, lai iedrošinātu grupu vai individuālus cilvēkus panākt paša risinājumus, nodrošinot neitrālus un drošus apstākļus, kuros notiek sarunas

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Risku vadītājs

Risku vadītājs demonstrē spēju identificēt un vadīt riskus (vai iespējamos draudus), kas var ietekmēt jauniešus, jauniešu darbiniekus, jaunatnes darba organizāciju un kopienu, kurā šis darbs notiek

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Neverbālās komunikācijas komunikators

Neverbālās komunikācijas komunikators demonstrē spēju uztvert un interpretēt neverbālāš komunikācijas signālus strādājot individuāli vai ar grupām , lai nodrošinātu pēc iespējas labāku mācīšanos un attīstību

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Iekļaušanas stratēģis

Iekļaušanas stratēģis demonstrē spēju atpazīt dažādas individuālās vajadzības un ieviest iekļaujošas stratēģijas , lai iekļautu dažādu social slāņu pārstāvjus un , tādejādi ļaujot un palīdzot viņiem sasniegt viņu potenciālu

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Grupas vadītājs

Grupas vadītājs demonstrē spēju organizēt macību procesu grupā, nodrošinot vadību, kad tas nepieciešams bez īpaši lielas iejaukšanās grupas dinamikā

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Mācīties prasmes veicinātājs

Mācīties prasmes veicinātājs demonstrē spēju veicināt citu grupas indivīdu spēju turpināt pašu attīstību un macīties gribu, atbalstot viņus bez pārlieku lielas iejaukšanāš grupas dinamikā

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

NFI Programmu izstrādātājs

NFI Programmu izstrādātājs demonstrē spēju radīt, ieviest un vadīt efektīvas neformālāš izglītības programmas

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Efektīvs izvērtētājs

Efektīvs izvērtētājs demonstrē spēju attīstīt izvēŗtēšanas prakses, lai novēŗtētu un ieviestu atbisltošas izmaiņas darbā ar indivīdiem un grupām

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Bēgļu, patvēruma meklētāju, imigrantu, migrantu aizbildnis

Bēgļu, patvēruma meklētāju, imigrantu, migrantu aizbildnis nosaka spēju iekļaut un strādāt ar RASIM jaunatni un izmantot juridiskāš zināšanas veidot aatbalstošu vidi un atbalsta tīklu šiem jauniešiem

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Anti-radikalizācijas padomdevējs

Anti-radikalizācijas padomdevējs demonstrē spēju strāt ar indivīdiem un grupām jauniešu auditorijās, nodrošinot pretējus narratīvus, kas veicina dažādu uzvedības modeļu attīstību un nodrošina jaunas iespējas, lai izvairītos un veicinātu preventīvas darbī

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Jaunatnes daba metodiķis

Jaunatnes daba metodiķis demosntrē spejas izmantot dažādas metodes, kas veicina personisko un social attīstību, kā arī nodrošina jauniešu no dāžādiem sociāliem slāņiem iekļaušanu jaunatnes darbā

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Jauniešu aktīvists

Jauniešu aktīvists demonstrē spēju iedrošināt jauniešus aizstāvēt savas tiesības un veikt interešu aizstāvību jaunatnes politikas jomā vietējā, nacionālā un ES līmenī

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Jaunatnes darba mediators

Jaunatnes darba mediators demonstrē spēju iesaistīt ģimeni vai citus nozīmīgus, atbalstošus cilvēkus sadarbības veidošanai jauniešu atbalstam un nodrošināt konsultācijas par institucionālo atbalsta sistēmu jauniešiem un juridiskajos jautājumos

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Jaunatnes darba pētnieks

Jaunatnes darba pētnieks demonstrē spēju iegūt informāciju aptaujās un analizēt jauniešu vajadzības, bažas un intreses, izmantojot empīriskās pētniecības metodes

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Demokrātijas eksperts

Demokrātijas eksperts demosntrē izpratni par politiskās vadības sistēmu un spēju izmantot sabiedrības līdzdalības instrumentus

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Badge

Kopienas mediators

Kopienas mediators demonstrē izpratni par dažādu vietējo un Eiropas Savienības ietvaros esošu pilsoņu kopienām un spēj parādīt prasmes veidot sadarbību starp šīm kopienām

neformālās mācīšanās  By Zemgale

Lapas